Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (από τη Β.Φιριπή)

Δημοσιεύουμε το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα της συναδέλφισσας/Νομικού Βούλας Φιριπή (αιρετός ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής, ΑΠΥΣΔΕ Κ.Μακεδονίας) σχετικά με τη μείωση του αριθμού των μαθητών/τριών ανά τμήμα και το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων.

Με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, έγινε σαφές ότι το Υπουργείο Παιδείας θα κάνει τα πάντα ώστε η παιδεία να αποτελέσει και πάλι προνομιακό πεδίο εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών. Η όλο και χαμηλότερη χρηματοδότηση της παιδείας συνοδεύται από τη μεθοδευμένη συρρίκνωση του δημόσιου σχολείου, σε βάρος της γνώσης και της μόρφωσης των φτωχών παιδιών, που αποτελεί και τον τελικό στόχο στα σχέδια των κρατούντων στο χώρο της εκπαίδευσης.
Μετά την επιβολή του «νέου Λυκείου», με τα γνωστά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική κοινότητα, το υπουργείο παιδείας μη σεβόμενο την εκπαιδευτική διαδικασία και τους στόχους της, τους οποίους βέβαια στη συνέχεια θα έρθει να αξιολογήσει!!, με «non paper» εντολές, ωθεί τους συλλόγους διδασκόντων, μη σεβόμενοι τις ανάγκες όλων των μαθητών ανεξαιρέτως να αποδεχθούν πολυπληθή τμήματα μαθητών, ακόμη και όταν ειδικές ανάγκες μαθητών επιβάλλουν και νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπουν τη διάσπασή τους . Ειδικότερα:

  • Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. 129818/Γ2 (1), «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια» των ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ(!) − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
« Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τους είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.»
  • Σύμφωνα με το άρθρο 3ν. 3699/2008, όπως αυτό ισχύει σήμερα, Τίτλος Αρθρου Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, «1. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.2. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.3. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανατίθεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου.»
Στο αρθρο 6, του ίδιου ως ανω νομου 3699/2008, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του στο τέταρτο εδ. της υποπερ. ββ της περ. γ της παρ. 1 από την παρ. 15 του 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193/17.9.2013). «1….γ. ββ…………. «Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.»
3. Σύμφωνα με την Υ.Α Φ.353.1/324/105657/Δ, Έτος: 2002, όπως ισχύει σήμερα, Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων. , Αρθρου 36 παρ. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.) - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.) «Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς. ………….4. Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ' αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά. …………….7. Ενημερώνονται από τον Διευθυντή του σχολείου και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις αποφάσεις, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τα βιβλία. Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του. ……………10. Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. Ενδιαφέρονται για η δημιουργία υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών τους το σχολείο και συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το σχολείο. ……………..13. Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.
Στο άρθρο 37 της ίδιας ως ανω απόφασης «Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων (Σ.Δ.)» 1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ' αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Εργο του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας……………….. 15. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. ……»
4. Σύμφωνα με το αρθρο: 25 ΥΚ, Τίτλος Αρθρου Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών
«1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών. …»
Ο κλάδος των εκπαιδευτικών επί σειρά ετών, σε όλες τις κινητοποιήσεις του έχει πάγιο αίτημα τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα διεκδικώντας 20 μαθητές ανά τμήμα γενικής παιδείας. Είναι περισσότερο από προφανές, ότι οι Σύλλογοι διδασκόντων, ανταποκρινόμενοι στον παιδαγωγικό τους ρόλο και εφαρμόζοντας όσα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ορίζει, όπως αυτό ήδη εκτέθηκε, οφείλουν να αποφασίσουν και να διεκδικήσουν άμεσα τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις στην περίπτωση που φοιτούν μαθητές που χρειάζονται την ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία μας, ώστε να συμπορευθούν ομαλά με τους λοιπούς συμμαθητές τους, που επίσης πρέπει να σεβαστούμε. Στο πλαίσιο αυτό οφείλουν να κινηθούν και να συμπράξουν και τα στελέχη της εκπαίδευσης, σύμφωνα με το πλούσιο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ/ 2002, τυχόν δε άρνησή τους σε αυτό, οφείλει να είναι πλήρως τεκμηριωμένη. Στις συνθήκες αυτές είναι επίσης απαραίτητη η συνεργασία των συλλόγων διδασκόντων και των ΕΛΜΕ με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και την τοπική κοινωνία αντίστοιχα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στη διαδικασία κατανομής μαθητών σε τμήματα, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα έχει συνέπειες που στην συνέχεια δεν θα είναι δυνατόν να θεραπευθούν, καθόσον τυχόν κενούμενες θέσεις εκπαιδευτικών που θα δημιουργηθούν, δεν θα είναι δυνατόν να συμπληρωθούν με τα σημερινά δεδομένα. Εκπαιδευτικοί θα έχουν συμπληρώσει ήδη τα ωράριά τους και η πρόσληψη αναπληρωτών ήδη συντελείται με μεγάλη φειδώ και με πεπερασμένο όριο, αφού ο αριθμός των προσλήψεων είναι περιορισμένος ανάλογος με τις περιορισμένες σχετικές πιστώσεις για το σκοπό αυτό.
Οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση-καθησυχασμός είθε να γίνει πραγματικότητα!

ΒΟΥΛΑ ΦΙΡΙΠΗ
ΠΕ13, ΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου