Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014

Παραμονή εκπαιδευτικών στο σχολείο (πάλι!!!)

Υπενθυμίζουμε, για μια ακόμη χρονιά, ότι, εκτός των ημερών απεργίας όπου ισχύουν διατάξεις του εργατικού δικαίου, η παραμονή των εκπαιδευτικών στα σχολεία ορίζεται από τον σχετικό με τη λειτουργία των σχολείων νόμο 1566/85 και την Υπουργική Απόφαση Φ353.1/324/105657/Δ1.
Η σχετική με τη λειτουργία των σχολείων νομοθεσία ορίζει ότι οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στα σχολεία πέρα από τις ώρες διδασκαλίας μόνο αν τους έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο από το σύλλογο διδασκόντων (Ν. 1566/85) ή με πράξη του/της διευθυντή/τριας του σχολείου, δηλαδή γραπτώς, (Υπουργική Απόφαση Φ353.1/324/ 105657/Δ1) μέχρι έξι ώρες την ημέρα ή μέχρι 30 ώρες την εβδομάδα.

Δεν έχει δημοσιευτεί καμία νεώτερη διάταξη που να ανατρέπει τα παραπάνω δεδομένα και να καθιστά υποχρεωτική την παρουσία των εκπαιδευτικών στο σχολείο επιπλέον ώρες από τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις.

1 σχόλιο: