Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Υπενθυμίσεις σχετικά με την εφαρμογή της απεργίας αποχής

Υπενθυμίζουμε στις Διευθύντριες και τους Διευθυντές ότι:

- Σύμφωνα με το Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002) αρθ.37 παρ.13: «Ο σύλλογος των διδασκόντων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα». Στο ίδιο άρθρο παρ 14: «…Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν». Επομένως, αν οι απόντες (είτε επειδή συμμετέχουν στην απεργία-αποχή είτε για άλλο λόγο πχ άδεια) είναι περισσότεροι δεν υπάρχει απαρτία, δε μπορεί να συνεδριάσει ο σύλλογος και δεν λαμβάνεται καμία απόφαση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας ο/η διευθυντής/ντρια δε νομιμοποιείται να συγκροτήσει ομάδες δράσης ούτε να προχωρήσει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία αξιολόγησης γιατί η συγκρότηση των ομάδων δράσης γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Δείτε και το Άρθρο 4 της ΥΑ 6603/ΓΔ4: «τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων καταθέτουν προτάσεις για Σχέδια δράσης που θα αναλάβουν ομάδες 2-5 συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίες επιλέγονται τεκμηριωμένα και οριστικοποιούνται με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων».

- Όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει σύμφωνα με το Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ.2: «Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων».

- Σύμφωνα με το Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ.1: «Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου». Αυτό σημαίνει ότι, μέλος του ΣΔ είναι κάθε εκπαιδευτικός (μόνιμος/η, αναπληρωτής/τρια, ωρομίσθιος/α) που διδάσκει έστω και μία ώρα στο σχολείο.

Επίσης

- Δεν είναι νόμιμο να συστήνονται ομάδες εργασίας πριν γίνει η ειδική συνεδρίαση!

- Η δήλωση για την απεργία αποχή αρκεί. Δεν είναι υποχρεωμένες/οι οι συναδέλφισσες/οι να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.

Όλες και όλοι ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας για την τήρηση της νομιμότητας στα σχολεία. Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους να ενημερώνουν την ΕΛΜΕ για κάθε πρόβλημα που ενδεχομένως προκύψει στα σχολεία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου