Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Εξώδικη δήλωση της ΕΛΜΕ Ξάνθης για τη μη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν το 2020

Τον Φλεβάρη του 2023 το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ξάνθης κατέθεσε, μέσω του δικηγόρου της ΕΛΜΕ, εξώδικη δήλωση προς τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης σχετικά με τη μη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν το 2020 και θα έπρεπε να έχουν μονιμοποιηθεί ήδη από τον Αύγουστο του 2022. 

Είναι εν γνώσει μας ότι την κύρια ευθύνη για τη μη μονιμοποίηση φέρει το υπουργείο παιδείας το οποίο με συγκεχυμένες προφορικές οδηγίες απέτρεπε τις/τους Διευθύντριες/Διευθυντές Β/θμιας να προχωρήσουν στη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων συναδελφισσών και συναδέλφων μας. Πιστεύουμε ωστόσο ότι θα μπορούσε η Δ/νση Β/θμιας να έχει προχωρήσει ακολουθώντας το ισχύον κατά τον διορισμό νομικό πλαίσιο με δεδομένο ότι δεν νοείται αναδρομική ισχύς νόμου, όπως, εξάλλου, έπραξαν άλλες διευθύνσεις.

Ακολουθούν η εξώδικη δήλωση, η απάντηση της Δ/νσης Β/θμιας και σύντομο σχόλιο του ΔΣ της ΕΛΜΕ:

------------------------------------

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) Ξάνθης που εδρεύει στην Ξάνθη επί της οδού Ηρώων αρ. 1

ΠΡΟΣ
Την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης που εδρεύει στην Ξάνθη επί της πλατείας Διοικητηρίου, ΤΚ: 67133

Όπως γνωρίζετε, ήδη, από τον Αύγουστο του 2022 εκκρεμούν οι μονιμοποιήσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τη διετία από την ημερομηνία του διορισμού τους και παρ’ όλα αυτά δεν έχουν μονιμοποιηθεί.

Στο άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος ορίζεται ότι: « Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν». Η θέσπιση της ως άνω συνταγματικής διάταξης προέκυψε ιστορικά από την ανάγκη η δημόσια διοίκηση να απομακρυνθεί από το καθεστώς της πολιτικής (κομματικής) υποτέλειας και από την ανάγκη απαλλαγής των δημοσίων υπαλλήλων από την απειλή της αυθαίρετης απόλυσης (ΣτΕ 594-597/1966, 1715, 1734, 1770/1983 και τη δυνατότητα αυτών να λειτουργούν ανεξαρτήτως κυβερνητικών εναλλαγών κατά τις επιταγές των νόμων (βλ. και Τάχος, Συμεωνίδης «Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα» σελ. 471επ.).

Στο άρθρο 40 παρ. και 2 του του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) που καταλαμβάνει και τους εκπαιδευτικούς, όπως άλλωστε αναγνωρίζεται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου (βλ. λ.χ. Εγκύκλιο με α.π. 107693/Ε2/ 01-07-2016) ορίζεται ότι: «Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, διανύουν δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της οποίας απολύονται για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους μόνο μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

2. Οι δόκιμοι υπάλληλοι, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, παρακολουθούν προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης που οργανώνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 47 του παρόντος». Γίνεται δε απολύτως δεκτό ότι η μονιμοποίηση αποτελεί διαπιστωτική πράξη της διοίκησης που εκδίδεται το αργότερο εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Από διαρροές στον Τύπο μαθαίνουμε ότι οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν λάβει προφορικές οδηγίες να μην προβούν στη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων συναδέλφων που έχουν ήδη από τον Αύγουστο του έτους 2022 συμπληρώσει την υποχρεωτική διετή δοκιμαστική υπηρεσία έως ότου εφαρμοστούν οι διαδικασίες της αξιολόγησης προβάλλοντας ως έρεισμα την διάταξη του άρθρου 62 παρ. 7 του ν. 4589/2019 στην οποία ορίζεται ότι: «Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας των νεοδιοριζομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν νεοδιοριζόμενος δεν κριθεί κατάλληλος να μονιμοποιηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του Κεφαλαίου Α` του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α`167)». Επιχειρείται κατ’ αυτόν τρόπο να συνδεθεί η προαναφερθείσα διάταξη με τις διατάξεις του νόμου 4823/2021 σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που εμπεριέχονται στα άρθρα 66 επόμενα του νομοσχεδίου που οδηγεί τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα μονιμοποίησης σε μία ιδιότυπη ομηρεία.

Στο άρθρο 78 παρ. 3 του ν. 4823/2021 ορίζεται ότι: «Στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιμου εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητικό», κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, έστω και σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α’ ή Β’, κατά περίπτωση, δεν μονιμοποιείται αλλά μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία τα αμέσως επόμενα δύο (2) έτη. Από την παραπάνω διάταξη ευχερώς συνάγονται δύο συμπεράσματα: πρώτον ότι η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου προφανώς λίγο πριν τη λήξη αυτής και δεύτερον ότι εφόσον το έργο του δοκίμου εκπαιδευτικού κριθεί ως «μη ικανοποιητικό» αυτός/η δεν μονιμοποιείται επομένως επιβάλλεται η κύρωση της μη μονιμοποίησης.

Επιπλέον στο άρθρο 77 παρ. 4 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος ορίζεται ότι: «Το έργο των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αξιολογείται ανά έτος».

Από τις παραπάνω διατάξεις νόμου συνάγεται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο νόμο 4823/2021 δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τους εκπαιδευτικούς των οποίων η δοκιμαστική υπηρεσία έχει ήδη λήξει δεδομένου άλλωστε ότι η Υπουργική Απόφαση που περιγράφει την σχετική διαδικασία αξιολόγησης (Αριθμ. 9950/ΓΔ5) δημοσιεύτηκε στις 27.01.2023 (ΦΕΚ B' 388/27.01.2023) χωρίς να έχει αναδρομική ισχύ.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το χρόνο της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας πριν την έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου που ίσχυαν πριν την έκδοσή της, ήτοι το άρθρο 40 του Υπαλληλικού Κώδικα και οι διατάξεις του Π.Δ. 140/1998 οι οποίες δεν έχουν εισέτι καταργηθεί, η δε Διοίκηση υποχρεούται να εκδώσει τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης άλλως υποπίπτει σε πειθαρχικό παράπτωμα.

Άλλωστε είναι παράλογο να υποτεθεί ότι μπορεί να εφαρμοστεί η νέα διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. 9950/ΓΔ5), η οποία δημοσιεύτηκε στις 27.01.2023 (ΦΕΚ B' 388/27.01.2023), που απαγγέλει κυρώσεις για όποιον εκπαιδευτικό το έργο του οποίου κριθεί ως « μη ικανοποιητικό» με αναδρομική μάλιστα ισχύ και ενώ στις διατάξεις του νόμου που παρέχει το έρεισμα για την έκδοση της εξουσιοδοτικής υπουργικής απόφασης ρητώς ορίζεται ότι η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου και όχι ύστερα από αυτήν και ότι το έργο των δόκιμων εκπαιδευτικών αξιολογείται ανά έτος.

Δεν είναι όμως μόνο παράλογο αλλά και ενάντια στις γενικές αρχές του δικαίου καθώς τόσο οι κανονιστικές (μεταξύ των οποίων και οι υπουργικές αποφάσεις) όσο και οι συστατικές ατομικές διοικητικές πράξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή τα έννομα αποτελέσματά τους δεν μπορεί να ανατρέξουν σε χρόνο προγενέστερο από την έκδοσή τους (Ε. Σπηλιωτόπουλος «Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου», σελ. 179, 13η έκδοση) ούτε είναι δυνατόν να παρατείνεται η διετής δοκιμαστική περίοδος προ της μονιμοποίησης του δημοσίου υπαλλήλου επειδή παραλείπεται η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία της αξιολόγησής του.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω

και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Σας καλούμε

  • Να προσδιορίσετε το λόγο για τον οποίο δεν έχετε εκδώσει τις πράξεις μονιμοποίησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών οι οποίοι συμπλήρωσαν διετή δοκιμαστική υπηρεσία.

  • Να μας ενημερώσετε σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε άμεσα ώστε να εκδοθούν οι πράξεις μονιμοποίησης των ανωτέρω συναδέλφων.

Ξάνθη, 17-02-2023

ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

--------------------------------------------

Η απάντηση της Δ/νσης Β/θμιας:

«Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία μονιμοποίησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών»
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναφορικά με το ζήτημα της μονιμοποίησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, η Διεύθυνσή μας εφάρμοσε, ως όφειλε την κείμενη νομοθεσία καθώς και τις οδηγίες που έλαβε τόσο από το Υ.ΠΑΙ.Θ., Τμήμα Β’ Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης (Αναπλ. Προϊστάμενος κ. Αρβανίτης Δ.), όσο και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ.
Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της διετίας των νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ και αφού, μετά από εισήγηση του ΠΥΣΕΕΠ, εκδόθηκε αρχικά από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΑΜΘ η απόφαση μονιμοποίησης τους, στη συνέχεια μας διαβιβάστηκε η υπ ́ αρ. 3621/Φ36.1/27-04-2022 απόφαση ανάκλησης μονιμοποίησης μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΑΜΘ. Ταυτόχρονα μας ενημέρωσαν τα ακόλουθα : «Σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ.7 του ν.4589/2019 αναμένουμε την Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια μονιμοποίησης, οπότε και η διαδικασία θα επαναληφθεί αμέσως μετά την έκδοση της».
Έπειτα από προβληματισμό και διερεύνηση του θέματος και ερωτήματα προς το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΙΘ, μας κοινοποιήθηκε από το Τμήμα Β ́ Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κου Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης το εξής: «Για το ζήτημα της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών που θέτετε με το συνημμένο σας έγγραφο, εν συντομία σας αναφέρουμε ότι εκκρεμεί η έκδοση της Υ.Α. που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 7 του ν. 4589/2019 (13 Α ́). Βάσει, δε, της εξουσιοδότησης του άρθρου 8 του ν. 2525/1997 (188 Α ́) εκδόθηκε το Π.Δ. 140/1998 (107 Α ́) «Όροι και διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, παρεχόμενες εγγυήσεις στους αξιολογούμενους και διαδικασία οριστικοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης». Με το άρθρο 17 του ν.2986/2002 (24 Α ́) καταργήθηκε το ανωτέρω άρθρο 8 του ν. 2525/1997, αλλά το Π.Δ. 140/1998 δεν έχει (ρητά) καταργηθεί. Επίσης, το άρθρο 40 του ΥΚ (ν. 3528/2007 – 31 Α ́) ορίζει γενικώς για τους δημοσίους υπαλλήλους τα ισχύοντα περί της μονιμοποίησής τους. Εντωμεταξύ, πρόσφατα στο άρθρο 78, παρ. 3 του ν. 4823/2021 (136 Α ́) ορίζεται ότι
«3. Στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιμου εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητικό», κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, έστω και σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α' ή Β' κατά περίπτωση, δεν μονιμοποιείται αλλά μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία τα αμέσως επόμενα δύο (2) έτη.»»
Ύστερα από τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η υπηρεσία μας θα προβεί στις ενέργειες που οφείλει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών όπως αυτές προβλέπονται από τα ανωτέρω.

----------------

Σχόλιο του ΔΣ της ΕΛΜΕ στην απάντηση της Δ/νσης Β/θμιας:
Σε απάντηση του εξωδίκου που είχε αποστείλει η ΕΛΜΕ Ξάνθης στη ΔΔΕ Ξάνθης σχετικά με το θέμα της μη μονιμοποίησης των διορισθέντων εκπαιδευτικών του 2020, η ΔΔΕ Ξάνθης μας απέστειλε την παρακάτω απάντηση την οποία δημοσιεύουμε μαζί με το εξώδικο προκειμένου ο καθένας και η καθεμία να σχηματίσει τη δική του/της άποψη. Οφείλουμε, όμως,να σχολιάσουμε ορισμένα σημεία της απάντησης.
1) Η ΔΔΕ επικαλείται οδηγίες που έλαβε από το ΥΠΑΙΘ χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτές οι οδηγίες είναι προφορικές ή γραπτές. Αν είναι γραπτές, ποιος είναι ο αριθμός του εγγράφου και τι ακριβώς προέβλεπαν αυτές οι οδηγίες;
2) Επίσης, στην ίδια απάντηση αναφέρεται ότι «εκκρεμεί η έκδοση ΥΑ» για το θέμα αυτό. Αλήθεια, πού βρίσκεται αυτή η ΥΑ; Γιατί δεν εκδόθηκε ποτέ; Γιατί το ΥΠΑΙΘ παραβιάζει απρόκλητα τη νομοθεσία που το ίδιο έχει θεσπίσει;
3) Τέλος, η ΔΔΕ μας ενημερώνει ότι «θα προβεί στις ενέργειες που οφείλει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών όπως αυτές προβλέπονται από τα ανωτέρω». Ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες; Αυτές που η ίδια παραδέχεται ότι δεν έγιναν λόγω της άρνησης του ΥΠΑΙΘ να εκδώσει την ΥΑ, όπως όφειλε; Τουλάχιστον αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διαδικασίες που οφείλει να κάνει. Κάτι είναι και αυτό.
Το σίγουρο είναι ότι το ΥΠΑΙΘ μέσω των ΔΔΕ δεν προχώρησε στις μονιμοποιήσεις προκειμένου να εκβιάσει την εφαρμογή της αξιολόγησης στο πιο ευάλωτο τμήμα του εκπαιδευτικού προσωπικού. Είναι και αυτό ένα ακόμα δείγμα της αντίληψης με την οποία λειτουργεί η ηγεσία του υπουργείου. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι κανενός εκπαιδευτικού η διαπιστωτική πράξη δεν θα ολοκληρωθεί φέτος, όπως δήλωσε ο Γ. Γραμματέας του ΥΠΑΙΘ στη ΔΟΕ, καθώς θα εκκρεμεί η αξιολογική έκθεση από τους νέους διευθυντές του 2023-2024 και μία ακόμη αξιολογική έκθεση από το Σύμβουλο Εκπαίδευσης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου