Σάββατο 23 Απριλίου 2022

ΟΛΜΕ: Διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων των ΕΛΜΕ στο 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

Για την καλύτερη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών στις ΕΛΜΕ από τις οποίες θα αναδειχθούν οι αντιπρόσωποι για το 20ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θέτει υπόψη σας τα εξής :
– Οι εκλογές αντιπροσώπων στις ΕΛΜΕ για το 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1264/82, τις διατάξεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας μας και της απόφασης της ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ (2/4/22).
– Τα άρθρα του Ν.1264/82, που αφορούν τις εκλογές αντιπροσώπων είναι τα 9, 10, 11, 12, και 30 παρ. 4 και τα άρθρα του καταστατικού της ΟΛΜΕ 38 και 14 παρ. 5, τα οποία παραθέτουμε.

ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Ν.1264/82
ΑΡΘΡΟ 9, παρ. 3 :
Η Συνέλευση των μελών κάθε πρωτοβάθμιας οργάνωσης εκλέγει τους αντιπροσώπους της για την Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο στα οποία συμμετέχει.
Η Συνέλευση κάθε Ομοσπονδίας και κάθε Εργατικού Κέντρου εκλέγει τους αντιπροσώπους της για τη Συνομοσπονδία στην οποία συμμετέχει.
Ο αριθμός των αντιπροσώπων σε κάθε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση ορίζεται με το ίδιο μέτρο για όλες τις οργανώσεις που συμμετέχουν στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση. Ο σχετικός υπολογισμός γίνεται με βάση τον αριθμό των μελών που ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην πρωτοβάθμια οργάνωση.
Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Δεν αντιπροσωπεύεται η οργάνωση που δεν καλύπτει τουλάχιστον το μισό του μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 10 :
α) Οι εργαζόμενοι – μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκλέγουν τα διοικητικά συμβούλια και τις ελεγκτικές επιτροπές και αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και εκλέγονται επίσης, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα Καταστατικά τους.
β) Τα μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων δικαιούνται να ψηφίσουν αντιπροσώπους μόνο για μια Ομοσπονδία και ένα Εργατικό Κέντρο. Αν ανήκουν σε δύο Οργανώσεις, επιλέγουν τη μια από αυτές για να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, με δήλωσή τους προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών. Η δήλωση αυτή δεσμεύει τον εργαζόμενο για όλο το χρόνο της θητείας των αντιπροσώπων που ψήφισε και της θητείας των οργάνων που ψήφισαν οι αντιπρόσωποι της οργάνωσής του.
α) Κάθε πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση συμμετέχει με τους αντιπροσώπους της στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της Ομοσπονδίας και του Εργατικού Κέντρου που ανήκει και εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα Καταστατικά τους.
β) Οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιπροσωπεύονται στην τριτοβάθμια δια μέσου μιας μόνο δευτεροβάθμιας οργάνωσης.
3) Κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγει αντιπροσώπους μόνο για μια τριτοβάθμια.
4) Οι αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις έχουν δικαίωμα να εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης, όπως επίσης και τα όργανα που υποκαθιστούν τις συνελεύσεις των οργανώσεων αυτών. ΑΡΘΡΟ 11 : ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
1) Οι εκλογές για τα όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων διεξάγονται από εφορευτική επιτροπή, που ο αριθμός των μελών της και η διαδικασία εκλογής τους ορίζεται από το καταστατικό και προεδρεύεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παραβρίσκεται ανά ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.
3) Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης, εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, με αίτηση της οργάνωσης, από τον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας της από πίνακα όλων των Πρωτοδικών ή Ειρηνοδικών με αλφαβητική σειρά. Υπέρβαση της σειράς επιτρέπεται μόνο για λόγους ανώτερης βίας, που βεβαιώνονται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών στην έγγραφη εντολή του στον επόμενο στη σειρά Πρωτοδίκη ή Ειρηνοδίκη και για όσο χρόνο διαρκεί η ανώτερη βία.
4) Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους σε τόπους που εδρεύει Πρωτοδικείο. Τα εδάφια β’ και γ’ της παρ. 3 εφαρμόζονται ανάλογα.
5) Δικαστικός αντιπρόσωπος στα άλλα σωματεία είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα του σωματείου, στον οποίο κατατίθεται και η σχετική αίτηση.
6) Δεν απαιτείται η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου σε εκλογές σωματείων που έχουν την έδρα τους εκτός της έδρας του Ειρηνοδικείου και ο αριθμός των μελών τους δεν υπερβαίνει τους πενήντα (50).

ΑΡΘΡΟ 12 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
1) Η εκλογή των οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2) Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής, ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.
Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
3) Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
4) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
5) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
6) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 30, παρ.4 : ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Κάθε υπάλληλος, από το διορισμό του, μπορεί να γίνει μέλος μόνο μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των κατά κλάδους ή ειδικότητες διαρθρωμένων και μιας οργάνωσης του χώρου εργασίας, αφού καταβάλει την ορισμένη από το καταστατικό συνδρομή.

ΑΡΘΡΟ 14, παρ. 5 του Καταστατικού της ΟΛΜΕ:
Τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εξακολουθούν να είναι μέλη των ΕΛΜΕ από τις οποίες προέρχονται, χωρίς να συμμετέχουν στις διαδικασίες των πρωτοβάθμιων οργάνων, διατηρώντας μόνο το δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη Διοικήσεων των Ενώσεων, αντιπροσώπων για το Συνέδριο και αιρετών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Από τις διατάξεις του Ν.1264/82 (άρθρα 9, 10, 11, 12, και 13) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας (άρθρο 38) προκύπτουν τα εξής :
1) Σύμφωνα με το άρθρο 38 του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας το εκλογικό μέτρο για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΟΛΜΕ είναι το εκατό (100) και η κάθε ΕΛΜΕ θα εκλέξει τους αντιπροσώπους της με το ίδιο αυτό εκλογικό μέτρο (άρθρο 9, παρ. 3 του Ν.1264/82).
2) Οι αντιπρόσωποι των ΕΛΜΕ θα πάρουν μέρος στο Συνέδριο της ΟΛΜΕ και θα ψηφίσουν για την εκλογή των οργάνων διοίκησης (Δ.Σ. και Ε.Ε.), όπως επίσης και για την εκλογή αντιπροσώπων για την ΑΔΕΔΥ.
3) Ο αριθμός των αντιπροσώπων που θα εκλέξει κάθε ΕΛΜΕ, εξαρτάται από τον αριθμό των μελών της που θα ψηφίσουν και όχι από τον αριθμό των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της.
4) Η κάθε ΕΛΜΕ εκλέγει έναν αντιπρόσωπο για κάθε 100 μέλη που θα ψηφίσουν στις εκλογές. Προστίθεται ακόμα ένας αντιπρόσωπος στην ΕΛΜΕ εάν ο αριθμός των ψηφισάντων πάνω από το μέτρο (100) ή πολλαπλάσιο του είναι μεγαλύτερος από το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο. Δηλαδή αν το υπόλοιπο αυτό είναι 51 και πάνω (Ν.1264/82 άρθρ.9 παρ. 3).
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Ν.1264/82, δικαιούται να εκλέξει έναν (1) αντιπρόσωπο και η ΕΛΜΕ στην οποία θα ψηφίσουν τουλάχιστον 50 μέλη της που αποτελεί το μισό του εκλογικού μέτρου.
Έτσι λοιπόν, στις ΕΛΜΕ που θα ψηφίσουν 50 έως 150 μέλη τους θα εκλεγεί ένας (1) αντιπρόσωπος, ενώ στις ΕΛΜΕ που θα ψηφίσουν από 151 έως και 250 μέλη, θα εκλεγούν δύο (2) αντιπρόσωποι, (250 : 100 = 2 και υπόλοιπο 50. Το υπόλοιπο δεν ξεπερνάει το μισό του 100 που αποτελεί το μέτρο).
5) Περιορισμός προς τα άνω για την εκλογή αντιπροσώπων δεν υπάρχει.
6) Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορές μεταξύ νόμου και καταστατικού, υπερισχύει ο νόμος. Έτσι π.χ αν στο καταστατικό προβλέπεται πως ο αριθμός των αντιπροσώπων που δικαιούται να εκλέξει μια ΕΛΜΕ, εξαρτάται από τον αριθμό των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της, στο νόμο προβλέπεται πως ο αριθμός των αντιπροσώπων εξαρτάται από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών, πράγμα που τελικά υποχρεωτικά ισχύει.
7) Όπου στα σχετικά άρθρα του νόμου που παραθέτουμε, αναφέρεται – Εργατικό Κέντρο – δεν ισχύει για το χώρο του Δημοσίου. Όπου τέλος αναφέρεται Συνομοσπονδία, εννοείται το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ΑΔΕΔΥ.
8) Για την κατανομή των αντιπροσώπων στον κάθε συνδυασμό ή για την εκλογή του κάθε ανεξάρτητου ως αντιπροσώπου, ισχύει το άρθρο 12 του Ν.1264/82 (σύστημα εκλογών).
Η παρ. 2 του άρθρου 12 αναφέρει :
Οι έδρες του Δ.Σ. της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.
Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο…

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι :
α) Στις ΕΛΜΕ που εκλέγεται ένας μόνο αντιπρόσωπος δεν χρειάζεται εξαγωγή εκλογικού μέτρου. Εκλέγεται αντιπρόσωπος από το συνδυασμό που διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων ή ο μεμονωμένος υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
β) Οι ΕΛΜΕ που έχουν δικαίωμα να εκλέξουν περισσότερους από έναν αντιπροσώπους αναγκαστικά πρέπει να βγάλουν εκλογικό μέτρο προκειμένου να κατανεμηθούν οι αντιπρόσωποι στους συνδυασμούς ή τους ανεξάρτητους υποψήφιους.
Έτσι, πρώτα θα προσδιοριστεί ο αριθμός των αντιπροσώπων που θα εκλέγονται για το 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ με βάση τον αριθμό των συναδέλφων που ψήφισαν στην ΕΛΜΕ (άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.1264/82).
Στη συνέχεια, αφού ανοιχτούν οι φάκελοι και μετρηθούν τα έγκυρα ψηφοδέλτια, θα εξαχθεί το εκλογικό μέτρο ως εξής: Διαιρούμε τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγει η ΕΛΜΕ. Αν κατά τη διαίρεση προκύπτει κλάσμα, παραλείπεται.
9) Με βάση το συνολικό αριθμό των μελών που θα ψηφίσουν στις εκλογές αντιπροσώπων στις ΕΛΜΕ, θα υπολογίζεται και ο αριθμός των αντιπροσώπων της ΟΛΜΕ στην ΑΔΕΔΥ. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η καθολική συμμετοχή των συναδέλφων στις εκλογές.
10) Οι αναπληρωτές, οι ΑΜΩ και οι ωρομίσθιοι έχουν πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα («εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι») στις εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΟΛΜΕ.
11) Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι συνάδελφοι που ψήφισαν στις εκλογές των «ΕΛΤΕΕ». Για την κατοχύρωση των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ να ζητείται η κατάσταση ψηφισάντων στο πρόσφατο συνέδριο της «ΟΛΤΕΕ» ή η κατάσταση των μελών της τοπικής «ΕΛΤΕΕ» των τελευταίων εκλογών. Τα Δ.Σ. των τοπικών «ΕΛΤΕΕ» είναι υποχρεωμένα να παραδώσουν οπωσδήποτε τα αιτούμενα στοιχεία. Σε περίπτωση άρνησής τους ζητείται η συνδρομή του Πρωτοδικείου.
Σχετικώς με το θέμα υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 4 του ν.1264 : « Κάθε υπάλληλος, από το διορισμό του, μπορεί να γίνει μέλος μόνο μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των κατά κλάδους ή ειδικότητες διαρθρωμένων και μιας οργάνωσης του χώρου εργασίας, αφού καταβάλει την ορισμένη από το καταστατικό συνδρομή».
Τόσο οι ΕΛΜΕ, όσο και οι «ΕΛΤΕΕ», είναι κλαδικές οργανώσεις. Άρα, δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να είναι, ταυτόχρονα, μέλος και στις δύο.
12) Οι αποσπασμένοι συνάδελφοι σε υπηρεσίες (ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΙΔΕΚΕ, ΠΕΚ, ΓΑΚ, Βιβλιοθήκες, ΔΔΕ, ΚΕΔΑΣΥ, ΚΕΠΕΑ, συντονιστές, πολιτικά γραφεία κ.λπ). διατηρούν το δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους και ψηφίζουν στις οργανικές τους θέσεις. Όσοι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι εκτός της περιοχής της οργανικής τους θέσης μπορούν να εγγράφονται στις ΕΛΜΕ που καλύπτουν την περιοχή της υπηρεσίας απόσπασής τους. Ειδικότερα για τους συναδέλφους που έχουν διατεθεί ολικά στην Α/βάθμια Εκπ/ση και εφόσον δεν έχουν ήδη εγγραφεί στην ΕΛΜΕ της οργανικής τους ή σε Σύλλογο Δασκάλων, μπορούν να εγγράφονται και να ψηφίζουν στην ΕΛΜΕ στην οποία χωροταξικά ανήκει το δημοτικό σχολείο που υπηρετούν, με βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι έχουν ολικά διατεθεί στην Α/βάθμια.

Πιο συγκεκριμένα:
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε την κατανομή των αποσπασμένων συναδέλφων σε υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας που έχουν οργανική θέση εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής και θα ισχύει για τις εκλογές των ΕΛΜΕ και τα Τακτικά Συνέδρια. Οι υπόλοιποι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση (ή διάθεση) εντός Λεκανοπεδίου Αττικής συμμετέχουν κανονικά στις ΕΛΜΕ της οργανικής τους θέσης. Πιο συγκεκριμένα:
Οι αποσπασμένοι στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας στη Β ΕΛΜΕ Ανατ. Αττικής
Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στη ΔΔΕ Α΄ Αθήνας στη Α΄ ΕΛΜΕ Αθήνας
Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στην Περιφ. Δ/νση Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττικής στην Β΄ ΕΛΜΕ Α΄ Αθήνας
Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στη Στ΄ ΕΛΜΕ Α΄ Αθήνας
Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» στην ΕΛΜΕ Ν. Σμύρνης – Καλλιθέας
Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στην Εθνική Βιβλιοθήκη (επί της οδού Σπύρου Πάτση) στην Ε΄ ΕΛΜΕ Α΄ Αθήνας
Σε περιπτώσεις συναδέλφων που έχουν διατεθεί ταυτόχρονα για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία που ανήκουν σε διαφορετικές ΕΛΜΕ, οι συνάδελφοι αυτοί εντάσσονται αυτοδίκαια στην ΕΛΜΕ που ανήκει το σχολείο στο οποίο έχουν τις περισσότερες ώρες.
13) Σε ό,τι αφορά ειδικότερα σε ΕΛΜΕ, οι οποίες εκτείνονται σε νησιωτικά συμπλέγματα και προκειμένου να αποφευχθούν αμφισβητήσεις ως προς το αδιάβλητο των εκλογικών διαδικασιών και τη νομιμότητα των αντιπροσώπων, επισημαίνουμε τα εξής:
α) Στην έδρα κάθε ΕΛΜΕ εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα με τις καταστατικές προβλέψεις, η οποία διεξάγει τις εκλογές με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου (ν.1264/82, άρθρ. 11)
β) Σε κάθε νησί, που δεν αποτελεί έδρα ΕΛΜΕ, εκλέγεται με την ευθύνη του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, στην οποία υπάγεται, Εφορευτική Επιτροπή η οποία διεξάγει τις εκλογές σε ένα εκλογικό τμήμα την ίδια μέρα και κατά τις ίδιες ώρες που οι εκλογές διεξάγονται και στην έδρα της ΕΛΜΕ. Οι κλειστοί φάκελοι με τα ψηφοδέλτια αποστέλλονται από την Εφορευτική Επιτροπή με συστημένη επιστολή προς τον δικαστικό αντιπρόσωπο και Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής που έχει εκλεγεί στην έδρα της ΕΛΜΕ
γ) Μέχρι την παραλαβή όλων των φακέλων με τα ψηφοδέλτια από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, η κεντρική κάλπη φυλάσσεται στο Πρωτοδικείο ή σε Ειρηνοδικείο όπου δεν υπάρχει Πρωτοδικείο
δ) Το σύνολο των φακέλων με τα ψηφοδέλτια ανοίγονται, καταμετρούνται κι εξάγεται το εκλογικό αποτέλεσμα από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συντάσσει και το τελικό πρακτικό ψηφοφορίας.
ε) Την ίδια διαδικασία μπορούν να ακολουθήσουν οι Ηπειρωτικές ΕΛΜΕ που περιλαμβάνουν νησιά με δύσκολη πρόσβαση και εφόσον είναι αδύνατη η αποστολή Δικαστική Αντιπροσώπου για τη διενέργεια εκλογών στα νησιά αυτά.
14) ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι η συνδρομή ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ είναι ενιαία. ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ πως κανένας συνάδελφος δεν μπορεί να ψηφίσει αν δεν είναι τακτοποιημένος οικονομικά στην ΟΛΜΕ (τακτικό ταμείο, ταμείο αλληλοβοήθειας, ΚΕΜΕΤΕ και ΑΔΕΔΥ), έχοντας δηλαδή καταβάλει ως συνδρομή το ποσό των 10 Ευρώ .
15) ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΥΜΕ ότι στο 20ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας θα πάρουν μέρος μόνον οι αντιπρόσωποι εκείνων των ΕΛΜΕ που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την ΟΛΜΕ.
16) Επίσης υπογραμμίζουμε ότι οι αντιπρόσωποι των ΕΛΜΕ στο 20ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητά τους ή το διαβατήριο.
Σε περίπτωση που γίνουν αντικαταστάσεις αντιπροσώπων λόγω κωλύματος κ.λπ., πρέπει αυτές να είναι εγκεκριμένες από το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ στο οποίο ο αντιπρόσωπος που αντικαθίσταται πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση.
17) Τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ αμέσως μετά τις εκλογές να μας στείλουν με courier – με δική τους χρέωση – (κι όχι με FAX, ούτε με EMAIL και όχι συστημένα) τo πρωτότυπο πρακτικό αρχαιρεσιών και την κατάσταση ψηφισάντων υπογραμμένα από την εφορευτική επιτροπή και από το δικαστικό αντιπρόσωπο και όχι αργότερα από τις 24/6/2022.
18) Επομένως, οι εκλογικές διαδικασίες θα ξεκινήσουν από τις 12/5/2022 και προτείνουμε να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 21/6/2022, προκειμένου να αποσταλούν τα πρακτικά εγκαίρως. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ επιθυμεί τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των συναδέλφων στις διαδικασίες (γενικές συνελεύσεις και εκλογή αντιπροσώπων) και καλεί τα ΔΣ των ΕΛΜΕ να λάβουν για αυτό όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου